Marte Meo

Marte meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca 25 år siden. Metoden er system- og ressursorientert, bygger blant annet på kunnskap fra den nyere spedbarnsforskningen, på «empowerment»-tankegang og på løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Video brukes som hjelpemiddel. (Informasjonen er hentet fra www.martemeo.no/marte-meo-metoden)

Marte Meo prinsippene

Dette er elementene Maria Aarts fant ut av er deler av et naturlig samspill.

  • Inntoning – legg merke til atmosfæren, stemmeleie etc.
  • Se etter initiativ – hvor er oppmerksomhets fokuset?
  • Bekreftes initiativet? Blir barnet fulgt, sett og hørt i sin oppmerksomhet?
  • Benevnes initiativet?
  • Settes det ord på barnets og egne handlinger, ønsker og følelsesuttrykk «her og nå» Forberedes barnet på det som skal skje og fortelles barnet hva det kan gjøre?
  • Deles glede og opplevelser?
  • Er det turtaking og ventes det på barnets reaksjon? Relasjonen bekreftes gjennom rytmen i dialogen; mellom aksjon – reaksjon. Medfødt kompetanse – «gi og ta-dansen» (obs. her skjer også utvelgelse av relevante initiativ – se positiv ledelse).
  • Markeres overganger? Tas det ansvar for en tilpasset og gjensidig markering av start og avslutning? (sørge for at barnet forlater sitt fokus med en opplevelse av å ha fullført aktiviteten og derved får opplevelse av mestring)
  • Støttes barnet i å bli kjent med verden (trianguleres) ved å få presentert personer, objekter og fenomener?
  • Positiv ledelse:

Samlebegrepet for det som skjer når vi kommer i JA – sirkler.
Skjer når relevante initiativ plukkes ut.
Betyr å være i forkant ved å fortelle barnet hva det kan gjøre steg for steg i handlings øyeblikket. Evt. gi alternativer.
Observere, bekrefte  og benevne ønskede initiativ fra barnet – oppmuntre til å gjøre mer av det som er ønsket og som fører til en god samhandling.
Gir barnet nødvendig veiledning og mulighet til å oppleve seg mestrende.
Gir trygghet og rammer; lar barnet være barn; den voksne tar ansvaret.
Er konfliktforebyggende, utvikler samarbeids ferdigheter og god atmosfære.

(Still ikke spørsmål hvis barnet ikke har et reelt valg for det skaper usikkerhet og forvirring.)

Informasjonen er kopiert fra nettsiden: www.martemeo.no/marte-meo-prinsippene

Trykk på denne lenken for å få siden oversatt til vietnamesisk.

Jeg er ikke sertifisert Marte Meo-terapeut, men har erfaring med å arbeide med metoden i samarbeid med sertifiserte Marte Meo-veiledere som er ansatt i barneverntjenesten. I mine egne veiledninger med foreldre bruker jeg ikke video, så dersom barneverntjenesten ønsker å bruke film som verktøy i veiledningen er det fint å samarbeide med for eksempel en Marte Meo-terapeut. Metoden egner seg godt til å vise foreldrene hva de er i stand til å utføre av godt samspill i konkrete situasjoner, eller øve på samspill/samtalesekvenser mellom barn og foreldre.