Metoder

Her kan foreldre lese mer om hvordan barneverntjenesten arbeider, og lære mer om ulike metoder barneverntjenesten bruker for å hjelpe famililier.

  • Fase 1: Undersøkelse. I denne fasen har barneverntjenesten et mandat om å kartlegge situasjonen familien befinner seg i, og hvordan barneverntjenesten best kan hjelpe familien ut ifra den situasjonen de er i. Denne fasen varer vanligvis i 3 måneder.

  • Fase 2: Tiltak. I denne fasen har barneverntjenesten fått blitt bedre kjent med familien, og barneverntjenesten gjør fortløpende vurderinger av hvilke tiltak som er best egnet for å hjelpe familien. Fokuset er på hvilke tiltak barneverntjenesten mener er til barnets beste ut ifra en kartlegging av barnets behov og familiens behov. Barneverntjenesten er pålagt av loven til å gjøre minst mulig inngrep i familiens liv, og samtidig beskytte barnet mot skade. Barneverntjenesten kan derfor vurdere at det er til barnets beste at barnet ikke bor sammen med foreldrene over kortere eller lengre tid. Foreldre har rett til å få hjelp til å forstå hva de kan gjøre for å selv kunne gi barnet god omsorg. Dersom foreldrene kan gi barnet god nok omsorg, vurdert etter de faglige kriteriene som barneverntjenesten legger til grunn, skal barnet bo sammen med foreldrene. Mange foreldre får tilbake omsorgen for barna etter at foreldrene har fått veiledning og kursing i foreldreadferd, og foreldrene har klart å tilegne seg nye ferdigheter.

Mange barneverntjenester er inndelt i ulike avdelinger. Avdeling for undersøkelse, avdeling for hjelpetiltak, avdeling for omsorgstiltak.

Avdelingen som jobber med å lage tiltak for å hjelpe familier i vanskelige situasjoner har ofte ansatt ulike typer profesjonelle som har kunnskap og utdanning om barns utvikling. Noen er utdannet familieterapeuter, noen er psykologer, andre er barnevernspedagoger eller sosionomer med videreutdanning. De ulike fagpersonene i avdelingen for tiltak har ofte forskjellige spesialiseringer. Nedenfor beskriver jeg noen av metodene som barneverntjenesten ofte bruker for å hjelpe familier. Metodene viser foreldre hva slags ferdigheter barneverntjenesten ofte mener at foreldre bør utvikle for å lære å gi barna bedre omsorg.